• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

Started by Jenny937, April 12, 2024, 08:46:49 AM

Previous topic - Next topic

Jenny937

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
(
Autonomous Maintenance)   
หลักการและเหตุผลTotal Productive Maintenance หรือ TPM คือ รูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  TPM เป็นปรัชญาหรือเครื่องมือในการบริหารการผลิต ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการนำไปใช้  โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของสินค้า การลดและควบคุมต้นทุน การส่งมอบที่ตรงเวลา การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นการบำรุงรักษาในเชิงบริหารจัดการ (Maintenance Management) โดยการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยผ่านกิจกรรมหลักทั้ง 8 หรือเรียกว่า TPM 8 Pillars ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีหน้าที่ มีลำดับ และมีระดับของการเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายทางเทคนิคร่วมกันอยู่ที่ Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่ต้องการการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง      โดยเฉพาะเสา Autonomous Maintenance หรือเสา AM เป็นเสาหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของ TPM ที่ฝ่ายผลิตและพนักงานผู้ใช้เครื่องต้องตระหนักและต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและสอดประสานกับเสาหลักอื่นของ TPM Autonomous Maintenance หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า Jishu Hozen (JH) เป็นโครงสร้างของการเพิ่มทักษะ ความสามารถของพนักงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ และการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป้าหมายที่สำคัญคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในเชิงรุกมากขึ้นในการลดหรือกำจัดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมระหว่างการผลิต รวมถึงการลดของเสียและความเสียหายของเครื่องจักร ด้วยการทำความสะอาด ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นอย่างเข้มงวด (Cleaning, Lubrication inspection & tightening: C-L-I-T) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอวัตถุประสงค์1. ลดความสูญเสียของเวลาการหยุดเครื่องจักรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งตามแผนหรือนอกแผนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง3. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ4. เพื่อทราบขั้นตอนการทำ Jishu Hozen & Autonomous Maintenance5. เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น6. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง7. สร้างคุณค่า (Values) ในกระบวนผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการบริการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมและติดตามได้มากขึ้น8. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในทุกระดับในการวางแผนติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดหัวข้อเนื้อหา    1. ความรู้เบื่องต้น หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ของ TPM2. 8 กิจกรรมหลักของการดำเนินการ TPM (8 เสาหลักของ TPM)3. การวัดประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุง (Maintenance Function)4. การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)5. ขั้นตอนการทำ Jishu Hozen & Autonomous Maintenance (Jishu Hozen Steps)
  • 0 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
  • 1. การทำความสะอาดขึ้นพื้นฐาน
  • 2. การกำจัดจุดยากลำบากและแหล่งกำเนิดปัญหา
  • 3. การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเองเบื้องต้น
  • 4. การอบรม ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  • 5. การตรวจสอบเชิงลึกด้วยตนเอง
  • 6. การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • 7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 6 ประการของเครื่องจักร (Six Big Losses)7. การวัดค่าเวลาความสูญเสียของเครื่องจักร (Loss time Measurement Method)8. เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการทำ TPM (5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, TQM, QC 7 Tools, Poka Yoke, A3 form, Visual Control)9. กรณีศึกษาการทำ TPM ที่ประสบความสำเร็จ (Case Study)
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ